27.08.2012

3/2012 Rejestracja akcji serii A Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 632/12, na podstawie której postanawia:

1. przyznać spółce Prymus S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT
2. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Prymus S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPRMUS00013, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Prymus S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-3