13.02.2014

3/2014 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 lutego 2014 r. – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Spółka zawarła umowę, mocą której spółce Mr Hamburger S.A. („Pożyczkobiorca”) udzielona została pożyczka w wysokości 350.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres
od dnia podpisania umowy do 02. czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco. Pożyczka została udzielona na zasadach rynkowych. Jednocześnie Zarząd informuje, iż poprzednio udzielona Pożyczkobiorcy pożyczka w wysokości 100.000 zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013 w dniu 16 lipca 2013 r. została spłacona terminowo.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-3_1