21.01.2015

3/2015 Zawiązanie spółki celowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20.01.2015 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a Panem Adrianem Moską, będącym członkiem organów nadzorujących Spółki, umowa powołująca spółkę celową MP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”) , której celem będzie prowadzenie działalności developerskiej. Kapitał zakładowy Spółki celowej wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5000 udziałów po 100 zł każdy. Emitent oraz Pan Adrian Moska objęli po 50% udziałów w kapitale zakładowym nowego podmiotu. Emitent objął udziały w Spółce celowej po wartości nominalnej. Jednocześnie Spółka informuje, że w skład organu zarządzającego Spółki celowej została powołana Pani Ewa Kobosko pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W planach Spółki celowej jest nabycie w pierwszym kwartale 2015 roku gruntu o powierzchni 28.960 m2, położonego w Katowicach, oraz wybudowanie na tym terenie lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 15.176,22 m2. Powołanie nowego podmiotu, którego działalność znacznie odbiega od dotychczasowej działalności Emitenta stanowi element strategii Spółki związanej z działalnością inwestycyjną. Zarząd przekazuje powyższą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Dodatkowo Emitent wskazuje, iż po otrzymaniu postanowienia o rejestracji Spółki celowej w Sądzie Rejestrowym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie stosownym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-3_2