5.11.2013

31/2013 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 05 listopada 2013 roku
do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) o przekroczeniu przez Pana Leszka Sobika progu 5% udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Prymus S.A. Pan Leszek Sobik informuje, iż w dniu 30 października 2013r., podczas sesji na GPW NC nabył 46 500 sztuk akcji spółki Prymus S.A. , przekraczając 5,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Przed zmianą udziału Pan Leszek Sobik posiadał 455 299 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,55% w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do wykonywania 455 299 głosów na WZ Prymus S.A (4,55% udziału w głosach na WZ). Po dokonanej transakcji, według otrzymanego zawiadomienia, Pan Leszek Sobik posiada 501 799 sztuk akcji Prymus S.A., co stanowi 5,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 501 799 głosów ma WZ Prymus S.A. (5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-31