19.11.2013

32/2013 Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Działając na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Zarząd PRYMUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału i głosowaniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 listopada 2013r. Lista osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie jest dostępna do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych