4.10.2013

32/2013 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 października 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (40-555), ul. Rolna 43, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 r. Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
pod numerem 1119.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
RAPORT-EBI-32