17.10.2013

33/2013 Istotna informacja

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2013 roku, Emitent otrzymał informację, iż zostało przyjęte przez podmiot z branży chemicznej – Deza a.s., z siedzibą w Valašské Meziříčí – Czechy, zamówienie Emitenta na zrealizowanie dostaw plastyfikatorów w miesiącu październiku 2013 roku. Emitent podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację, z uwagi, iż łączna wielkość zamówień od tego podmiotu w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 9.099 tys. zł, co przekroczyło wartość 20% przychodów Emitenta z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych. Jednocześnie Emitent informuje, iż transakcje dostaw realizowane z tym podmiotem stanowią bardzo znaczącą pozycję wśród wszystkich dostaw produktów i towarów do Emitenta, których wartość licząc kolejne 12 miesięcy w poprzednich okresach również przekraczała 20% przychodów z 4 kwartałów obrotowych poprzedzających dzień otrzymania potwierdzenia zamówienia. Zaznacza się, że strony nie wiąże żadna formalna umowa na dostawy, a współpraca odbywa się jedynie na zasadzie potwierdzonych zamówień. W związku z opublikowaniem niniejszego raportu z naruszeniem regulaminowego terminu 24 godzin od dnia zaistnienia zdarzenia, Zarząd informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zarząd zaznacza, iż naruszenie obowiązków informacyjnych nie było celowe, a wynikało z braku formalnie podpisywanych umów dwustronnych. Wobec powyższego dostawy realizowane na podstawie składanych przez Emitenta zamówień, Zarząd nie traktował formalnie jako umów. Nie poinformowanie o zamówieniach, wynikało z błędu interpretacyjnego. Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż do tej pory w przypadku zawierania istotnych umów dwustronnie podpisywanych, informacja taka zawsze była przekazywana niezwłocznie do publicznej wiadomości. Zarząd informuje, iż w przypadku zrealizowania zamówień cyklicznych lub jednorazowych o istotnej wartości z którymkolwiek z podmiotów, niezwłocznie będzie przekazywał informację o tym zdarzeniu do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-33