2.12.2013

38/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02 grudnia 2013 r. – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Spółka zawarła umowę, mocą której spółce Mr Hamburger S.A. („Pożyczkobiorca”) udzielona została pożyczka w wysokości 245.000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych)
na okres od dnia podpisania umowy do 01 grudnia 2014 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny
in blanco poręczony przez Zarząd Mr Hamburger S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, iż poprzednio udzielona pożyczka Pożyczkobiorcy w wysokości 100.000 zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013 w dniu 16 lipca 2013 r. jest regulowana zgodnie z postanowieniami umowy na bieżąco.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-38