19.11.2012

Zarząd Prymus S.A. (Spółka) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 listopada 2012 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. Krzysztof Moska – 3.450.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,36% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów; 2. Rubicon Partners NFI S.A. – 3.231.943 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,55% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 32,32% ogólnej liczby głosów; 3. Ewa Kobosko – 996.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,80% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,96% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Raport w formie pliku:

Raport-ESPI-4