15.05.2014

4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 10 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) z siedzibą w Tychach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 10.06.2014 roku o godz. 12 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
inne uregulowania

Raport w formie pliku:
Prymus-S-A-ogłoszenie-ZWZ-10-06-2014

Prymus-S-A-projekty-uchwał-ZWZ-10-06-2014
ESPI-4_0