4.01.2015

4/2015 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 25% na WZ Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2015 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza – Pana Leszka Sobika o nabyciu akcji Prymus S.A przez podmiot z nim powiązany – „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie udziału Pana Leszka Sobika wraz z podmiotem powiązanym w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 25% . Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 „Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz. U. nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 30.12.2014 r. jednostka powiązana z moją osobą – „SOBIK” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nabyła w transakcji pakietowej sesyjnej 290.000 szt. akcji Prymus S.A. z siedzibą w Tychach, ul.Turyńska 101 („Spółka”). Tym samym mój udział wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 25 %. W związku z powyższym informuję, iż razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadam 2.424.354 sztuk akcji Prymus S.A., co stanowi 25,52% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 2.424.354 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 25,52% udziału w ogólnej liczbie głosów, z czego: • Ja posiadam 1.882.454 akcji Prymus S.A. , stanowiących 19,82 % kapitału zakładowego Spółki, co upoważnia mnie do 1.882.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 19,82 % głosów na WZ. • „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiada 541.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, co upoważnia do 541.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 5,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, że przed dokonaniem transakcji w dniu 29.12.2014 roku posiadałem łącznie z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 2.134.354 szt. akcji spółki „Prymus” S.A., stanowiących łącznie 22,47% udziału w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do wykonywania 2.134.354 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,47% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego: • ja posiadałem 1.882.454 akcji Prymus S.A., stanowiących 19,81 % kapitału zakładowego Prymus S.A., co upoważniało mnie do 19,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 19,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. • „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa przed dokonaniem transakcji posiadała 251.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, co upoważniało do 251.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 2,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-4_1