25.05.2016

4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 22.06.2016 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22.06.2016 roku o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego przy ul. Targowej 8
w Sosnowcu.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: inne uregulowania
Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ_1

Pełnomocnictwo-osoby-fizyczne_4
Pełnomocnictwo-osoby-prawne_0
Formularze-pozwalające-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika_0
ESPI-4