23.12.2013

40/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 17 grudnia 2013 roku o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 listopada 2013 r., o których Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 36/2013. Zmiany dotyczyły następujących treści: §6, §8, §16, §19, §25. W załączeniu Spółka przekazuje wyszczególnienie zmian w Statucie oraz aktualny jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-40

Zmiany-Statutu-Prymus-S-A-23.12.2013-r.
STATUT-PRYMUS-S.A.-23.12.2013r.