5.01.2015

5/2015 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 stycznia 2015 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz.U. nr 184 poz. 1539) Zarząd „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 30.12.2014 roku w transakcji pakietowej sesyjnej 290.000 szt. akcji Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przekroczyła 5% udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, iż „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa obecnie posiada 541.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, co upoważnia do wykonywania 541.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 5,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiadała 251.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, co upoważniało do 251.900 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 2,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-5_0