27.02.2015

5/2015 Rejestracja w KRS spółki celowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.02.2015 roku otrzymał od Spółki zależnej
MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000542465 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2015 r.), o której powołaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r. Emitent wskazuje,
że MP Project Invest sp. z o.o została pierwotnie zawiązana pod nazwą MP Invest sp. z o.o., jednakże nazwa ta musiała zostać zmieniona w związku z istnieniem podmiotu o tej samej nazwie na rynku,
tj. na: MP Project Invest sp. z o.o.. Celem działalności MP Project Invest sp. z o.o. będzie prowadzenie działalności developerskiej. Kapitał zakładowy Spółki celowej wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000 udziałów po 100 zł każdy, z czego 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym objął Emitent, natomiast kolejne 50 proc. objął Pan Adrian Moska, będący członkiem organów nadzorujących Emitenta. Powołanie nowego podmiotu, którego działalność znacznie odbiega od dotychczasowej działalności Emitenta stanowi element strategii Spółki związanej z działalnością inwestycyjną.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-5_1