16.06.2016

5/2016 Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Działając na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Zarząd PRYMUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału i głosowania w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym
na dzień 22 czerwca 2016r. Lista osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie jest dostępna do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych