31.08.2012

6/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 859/2012 w sprawie wyznaczenia na dzień 31 sierpnia 2012 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Prymus S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRYMUS” i oznaczeniem „PRS”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-6_0