28.02.2015

6/2015 Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.02.2015 roku otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o zawarciu ze spółką INWEST PA sp. z .o.o.
z siedzibą w Katowicach („Sprzedający”) w dniu 27.02.2015 roku przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Na mocy przedmiotowej umowy Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży
MP Project Invest sp. z o.o. niezabudowanych nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste
o numerach KA1K/00060466/4 oraz KA1K/00119059/7, położonych w Katowicach przy ul. Tunelowej,
o łącznej powierzchni 30.036 m2 wraz z pozwoleniem na budowę budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi za łączną cenę 5.000.000 zł netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem m.in. przedłożenia stosownych dokumentów przez wierzyciela hipotecznego –Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., wyrażających zgodę na wykreślenie z ksiąg wieczystych wpisanych tam hipotek. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki celowej lub z wykorzystaniem kredytu inwestycyjnego. Emitent wskazuje, że zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości
przez MP Project Invest sp. z o.o. związane jest z realizacją celu istnienia Spółki celowej tj. z prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-6_3