23.06.2016

6/2016 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród Akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2016 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Kobosko Ewa – 835.231 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 68,54 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,79% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. Łanoszka Adam – 329.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 27,04% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Raport w formie pliku:
ESPI-6_2