24.05.2016

6/2016 Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 23 maja 2016 roku Umowy limitu kredytu wielocelowego („Umowa”) z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Pekao BP S.A.”). Na mocy tej umowy Pekao BP S.A. udzielił Spółce limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 5.000.000 zł. W ramach limitu Emitent ma możliwość korzystania
z kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR, kredytu obrotowego odnawialnego w PLN lub w EUR, gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz możliwość otwierania akredytyw dokumentowych. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 22 maja 2018 roku. Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Spłata kredytu będzie następować w walucie, w której został on zaciągnięty. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, umowne prawo potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Poprzednia umowa kredytowa zawarta była pomiędzy Spółką, a mBank S.A.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Rzeszów w dniu 12.06.2012 roku i wygasa w dniu 27 maja 2016 roku. O zawarciu tej umowy i jej przedłużeniu Emitent informował w Raportach bieżących nr 19 z dnia 25.06.2014 roku oraz nr 17 z dnia 09.06.2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-EBI-6_5