3.04.2013

7/2013 Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02.04.2013 r. do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza Pana Krzysztofa Moski, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki określonych spraw. Akcjonariusz wnosi
o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następujących uchwał:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 500.000 akcji własnych Spółki
w cenie nie niższej niż 3,00 zł i nie wyższej niż 3,50 zł za jedną akcję.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji. Projekty uchwał zostaną przesłane przez Akcjonariusza do Spółki w terminie do 14 dni, o czym Zarząd poinformuje
w osobnym komunikacie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
EBI-7