2.07.2014

7/2014 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02 lipca 2014 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Leszka Sobika o nabyciu akcji Prymus S.A.,
w wyniku czego nastąpiło zwiększenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 10% . Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1,2i4 ”Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz. U nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 30.06.2014 podczas sesji na GPW nabyłem 19.867 szt. akcji Prymus S.A. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy, przekraczając 10 % udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Informuję, że obecnie razem z SOBIK Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadam 1.013.047 sztuk akcji Prymus S.A., co stanowi 10,13% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1.013.047 Głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 10,13% udziału, w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 27.06.2014 posiadałem razem z SOBIK Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 993.180 akcji Spółki Prymus S.A. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy, co stanowiło 9,93%
w kapitale zakładowym Spółki i upoważniało do wykonywania 993.180 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (9,93 kapitału zakładowego).”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-7_0