20.04.2017

7/2017 Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. Emitent otrzymał podpisany Aneks do Umowy pożyczki z dnia 13 kwietnia 2015 roku, na mocy której udzielił MP Project Invest sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach – spółce celowej Emitenta („Pożyczkobiorca”) pożyczkę w wysokości 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Aneks wprowadza zmianę dotyczącą wydłużenia okresu spłaty pożyczki do 30 kwietnia 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki nie uległy zmianie. O udzieleniu pożyczki dla Pożyczkobiorcy Emitent informował Raportem bieżącym EBI nr 9/2015 w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Plik do pobrania:
ESPI-7