15.07.2014

8/2014 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia, iż w dniu 14 lipca 2014 r. nabył 50.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,90 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie notowań ciągłych.

Raport w formie pliku:
ESPI-8_0