18.03.2014

8/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz interes jej Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2013
na kapitał zapasowy. Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-8_1