3.04.2015

8/2015 Istotna informacja

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 roku, otrzymał od BorsodChem Zrt., H-3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1. Węgry („BorsodChem”), potwierdzenie zamówienia złożonego przez Emitenta na dostarczenie surowców w miesiącu kwietniu 2015 roku. Emitent
z firmą BorsodChem współpracuje od 2012 roku. Przedmiotem współpracy jest zakup przez Emitenta
od BorsodChem surowców chemicznych obejmujących polichlorek winylu, kwas solny oraz ług sodowy. Strony działają na zasadzie potwierdzonych zamówień. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w wyniku przedmiotowego zamówienia, wartość obrotów Emitenta z BorsodChem – podmiotem z branży chemicznej, przekroczyło 20 proc. przychodów Spółki z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych tj. kwotę 6.995.309,93 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-EBI-8_2