" />

27.06.2016

8/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”) od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle oraz Pana Krzysztofa Moska („Strony porozumienia”) o zmianie stanu posiadania udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o następującej treści: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, jako strony porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie informują, że w wyniku dokonania w dniu 23 czerwca 2016 roku: a) przez Gamrat S.A. zbycia 350.000 sztuk akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), stanowiących 3,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ramach sesyjnych transakcji pakietowych sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect; b) przez Pana Krzysztofa Moskę nabycia 150.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 1,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ramach sesyjnej transakcji pakietowej kupna w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect; doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o ponad 1% („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, strony ww. porozumienia posiadały łącznie 4 145 129 akcji Spółki, stanowiących 43,63 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 43,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 145 129 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 1 514 102 akcji Spółki, stanowiących 15,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 514 102 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 631 027 akcji Spółki, stanowiących 27,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 631 027 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 3 945 129 akcji Spółki, stanowiących 41,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 41,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 945 129 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 1 164 102 akcji Spółki, stanowiących 12,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 12,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 164 102 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 781 027 akcji Spółki, stanowiących 29,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 781 027 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie. Jednocześnie strony ww. Porozumienia informują, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku rozwiązały obowiązujące pomiędzy sobą Porozumienie, a tym samym od dnia 24 czerwca 2016 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Jednocześnie strony ww. Porozumienia informują, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku rozwiązały obowiązujące pomiędzy sobą Porozumienie, a tym samym od dnia 24 czerwca 2016 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Po rozwiązaniu Porozumienia Pan Krzysztof Moska, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informuje, iż posiada samodzielnie 2 781 027 akcji Spółki, stanowiących 29,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 781 027 głosów z akcji Spółki.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport w formie pliku:
ESPI-8_2