18.04.2013

9/2013 Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – projekty uchwał

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18.04.2013 r. otrzymał
od akcjonariusza Pana Krzysztofa Moski, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego projekty uchwał z żądaniem umieszczenia ich w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. O żądaniu umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki określonych spraw przez Pana Krzysztofa Moskę Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 07/2013 opublikowanym w dniu 04.04.2013 r. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Załącznik-projekty-uchwał-żądanie-umieszczenia-spraw-w-porządku-WZA

Raport-EBI-9_1