22.02.2013

9/2013 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2013 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Krzysztofa Moskę o zbyciu akcji Prymus S.A., w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prymus S.A. poniżej 33 1/3% . Pan Krzysztof Moska informuje, iż w dniach 21.02.2013 r. oraz 22.02.2013 r. podczas sesji na GPW dokonał sprzedaży odpowiednio 150.000 oraz 50.000 akcji Prymus S.A., z siedzibą w: 43-100 Tychy, ul. Turyńska 101. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Pan Krzysztof Moska posiadał 3.455.772 akcji Spółki, co stanowiło 34,56% kapitału Spółki, uprawniających do wykonywania 3.455.772 głosów na WZA (34,56% udziału w głosach). Po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji Pan Krzysztof Moska posiadał 3.255.772 akcji Spółki,
co stanowi 32,56% kapitału zakładowego Prymus S.A. i uprawnia do wykonywania 3.255.772 głosów na Walnym Zgromadzeniu – 32,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-9