13.04.2015

9/2015 Udzielenie pożyczki spółce celowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. Emitent podpisał umowę,
na mocy której udzielił MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – spółce celowej Emitenta („Pożyczkobiorca”) pożyczkę w wysokości 2.500.000 PLN (słownie: dwóch milionów pięćset tysięcy złotych)
na okres od dnia podpisania umowy do 14 kwietnia 2017 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone
w wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent jest uprawniony
do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1)Kodeksu cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-9_2