21.06.2016

9/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Prymus S.A. na okres kolejnej kadencji

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały w trybie § 18 ust. 1 Statutu Spółki
o wyborze Pani Anny Pawlak, Pani Anny Tobiasz-Gabryś, Pana Adriana Moska, Pana Adama Łanoszka i Pana Tomasza Rodasik do Rady Nadzorczej Prymus S.A. na okres pięcioletniej kadencji. Treść podjętych uchwał została przekazana do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym EBI nr 8/2016. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków organu nadzorującego Emitenta zawierające informacje, o których mowa
w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

CV-Pani-Anna-Pawlak_2
CV-Pani-Anna-Tobiasz-Gabryś
CV-Pan-Adrian-Moska_2
CV-Pan-Tomasz-Rodasik_0
Raport-EBI-9_3