20.11.2017

12/2017 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 r. podpisał
ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie
na rzecz spółki Prymus S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką
w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa zacznie obowiązywać z dniem 01 grudnia 2017 roku. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.