19.04.2018

 • 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.05.2018 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 17.05.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania
 • Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.