22.05.2018

10/2018 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Krzysztofa Moska, dotyczące zmiany dotychczas posiadanego przeze Niego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1639 z późn. zm.) [„Ustawa”] zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 21 maja 2018 roku transakcji nabycia 189.761 sztuk akcji spółki Prymus S.A.

z siedzibą w Tychach („Spółka”), w ramach sesyjnych transakcji nabycia w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału o ponad 1% ogólnej liczby głosów na WZA [„Zmiana Stanu Posiadania”].

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 3.480.599 akcji Spółki, stanowiących 36,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.480.599 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 3.670.360 akcji Spółki, stanowiących 38,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.670.360 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji