16.03.2018

5/2018 Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 16 marca 2018 roku Aneksu do Umowy limitu kredytu wielocelowego („Umowa”) z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO BP S.A.”).

Na mocy tego Aneksu PKO BP S.A. wydłużył okres obowiązywania Umowy do dnia 15 marca 2020 roku oraz podwyższył udzielony Spółce limit kredytu wielocelowego, określonego w walucie polskiej z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 9.000.000,00 zł. W ramach limitu Emitent ma możliwość korzystania
z kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR, USD, kredytu obrotowego odnawialnego w PLN, EUR, USD, gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz możliwość otwierania akredytyw dokumentowych.

Umowa pomiędzy PKO BP S.A. a Emitentem została zawarta w dniu 23 maja 2016 roku z okresem obowiązywania do 22 maja 2018 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym opublikowanym
za pośrednictwem systemu EBI nr 6/2016 z dnia 24.05.2016 roku.

Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M odpowiednio dla zobowiązań w walutach PLN, EUR, USD) powiększonej o marżę PKO BP S.A.. Spłata kredytu będzie następować w walucie, w której został on zaciągnięty.

Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu limitu z wierzytelnością Spółki, jako posiadacza rachunków bankowych wobec
PKO BP SA, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne