17.05.2018

7/2018 Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce MP Project Invest Sp. z o.o.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 maja 2018 r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 13 kwietnia 2015 r. z MP Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 9/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; oraz o zawarciu Aneksu do umowy pożyczki Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.), na mocy której Spółka udzieliła MP Project Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Mocą Aneksu, przedłużony został termin spłaty tej pożyczki do dnia 31 grudnia 2018 r. Aneks obowiązuje z datą od dnia 01 maja 2018 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1)Kodeksu cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne