18.05.2018

9/2018 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród Akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2018 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Krzysztof Moska – 3.450.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 80,51% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 36,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  • Kobosko Ewa – 835.231 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,49% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,79% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).