AKTUALNOŚCI


31.03.2017 | Na podstawie okresowej weryfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje Prymus S.A. zostały zakwalifikowane do NewConnect Focus.

Na podstawie okresowej weryfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonanej w dniu 29 marca br. akcje Prymus S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus.
Przypomnijmy kryteria kwalifikacji do NewConnect Focus, jakimi jest spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:
1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12 000 000 zł,
2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50,
3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10,
4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę),
5. wartość księgowa przekracza 1 000 000 zł,
6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały,
7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.
Ponadto spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:
• akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy,
• średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy,
• wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej,
• w stosunku do emitenta nie toczy się żadne z postępowań: upadłościowe, układowe, sanacyjne, likwidacyjne,
• w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO,
• w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.