23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395229, o kapitale zakładowym w kwocie 2.000.000,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 listopada 2012r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., które odbędzie się w siedzibie spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki 1) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu : „Przedmiotem działalności Spółki jest zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
2. PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,.
3. PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
4. PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
5. PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
6. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
7. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
8. PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
9. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
10. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gipsu i cementu,
11. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
12. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
13. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
14. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
15. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
16. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
17. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
18. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
19. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzeniem funduszami,
20. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
21. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
22. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
23. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
24. PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
25. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
26. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
27. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
28. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
29. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń”. Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 Statutu punktów od 30 do 118 o następującym brzmieniu: ”
30. PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
31. PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
32. PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
33. PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
34. PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
35. PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
36. PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
37. PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
38. PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
39. PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
40. PKD 10.52.Z Produkcja lodów
41. PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
42. PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
43. PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
44. PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
45. PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
46. PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
47. PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty
48. PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
49. PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
50. PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
51. PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
52. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 53. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
54. PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
55. PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
56. PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
57. PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
58. PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
59. PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
60. PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
61. PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
62. PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
63. PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
64. PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
65. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
66. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
67. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
68. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
69. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
70. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
71. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
72. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
73. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
74. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
75. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
76. PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
77. PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
78. PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
79. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
80. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
81. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
82. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
83. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne
84. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
85. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
86. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
87. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
88. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
89. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
90. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
91. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
92. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
93. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
94. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
95. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja
96. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
97. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
98. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
99. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
100. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
101. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
102. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
103. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
104. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
105. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
106. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
107. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
108. PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
109. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
110. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
111. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
112. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
113. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
114. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
115. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
116. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
117. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowany
118. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”. 2) Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki : ”

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub z czystego zysku. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.” Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki : ”

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 ( jeden milion pięćset tysięcy ) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.” 3) Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki : ”

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Proponowane brzmienia § 18 ust. 1 Statutu Spółki : „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji”. Brzmienie dodanego § 18 ust. 4 Statutu Spółki : „W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 18 ust.1Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.” 4) Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu Spółki : ”

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w statucie w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.” Brzmienie dodanego § 24 ust. 4 Statutu Spółki : „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sosnowcu lub w Warszawie.”

I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 3 listopada 2012 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 23 października 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 4 listopada 2012 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) siedzibę i adres PRYMUS S.A. 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 14, 15, 16 listopada 2012 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki:prymus@prymus.net.pl jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.: – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu, – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu, – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 29 października 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy lub elektronicznie, na adres e-mail: prymus@prymus.net.pl Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.: – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu, – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu, – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 1 listopada 2012 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy lub elektronicznie, na adres e-mail:prymus@prymus.net.pl Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: prymus@prymus.net.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.prymussa.pl) oraz w swojej siedzibie. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółkiwww.prymussa.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.prymussa.pl Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A. w Tychach oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki tj. w dniu 22 października 2012 r. Na podstawie art. 402 (3) § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 19 listopada 2012 r. – tj. na dzień 22 października 2012 r. – ogólna liczba akcji w PRYMUS S.A. w Tychach wynosi 10.000.000 (słownie : dziesięć milionów) akcji, – ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 10.000.000 (słownie : dziesięć milionów) głosów. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.

Raport w formie pliku:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
2. Projekty uchwał
3. Pełnomocnictwo osoby prawne
4. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
5. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji