30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd PRYMUS SA. z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395229, o kapitale zakładowym w kwocie 2.000.000,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 listopada 2013 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 8 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
2. PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
3. PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
4. PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
5. PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
6. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
8. PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
9. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
10. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gipsu i cementu,
11. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
12. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
13. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
14. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
15. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
16. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
17. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
18. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
19. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzeniem funduszami,
20. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
21. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
22. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
23. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
24. PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
25. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
26. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
27. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
28. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
29. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
30. PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
31. PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
32. PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
33. PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
34. PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
35. PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw,
36. PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
37. PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
38. PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
39. PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów,
40. PKD 10.52.Z Produkcja lodów,
41. PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
42. PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
43. PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
44. PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
45. PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych,
46. PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
47. PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty,
48. PKD 10.84.Z Produkcja przypraw,
49. PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
50. PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
51. PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
52. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
53. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
54. PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
55. PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
56. PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
57. PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
58. PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
59. PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
60. PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
61. PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
62. PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
63. PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
64. PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
65. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
66. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
67. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
68. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
69. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
70. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
71. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
72. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
73. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
74. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
75. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
76. PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
77. PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów,
78. PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
79. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
80. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
81. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
82. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
83. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
84. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
85. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
86. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
87. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 88. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
89. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
90. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
91. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
92. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
93. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
94. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
95. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
96. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
97. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
98. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
99. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
100. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
101. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
102. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
103. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
104. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
105. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
106. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
107. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
108. PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
109. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
110. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
111. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
112. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
113. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
114. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
115. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
116. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
117. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowany,
118. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.” Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności:
1. PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,.
2. PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
3. PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
4. PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
5. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
7. PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
8. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
9. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gipsu i cementu,
10. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
11. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
12. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
13. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
14. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
15. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
16. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
17. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
18. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
19. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
20. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
21. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
22. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
23. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
24. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
25. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
26. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
27. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
28. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
29. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
30. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
31. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
32. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
33. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
34. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
35. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
36. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
37. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
39. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
40. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
41. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
42. PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
43. PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
44. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
45. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
46. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
47. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
48. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
49. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
50. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
51. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
52. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
53. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
54. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
55. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
56. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
57. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
58. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
59. PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
60. PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,
61. PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
62. PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów,
63. PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
64. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
65. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
66. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
67. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
68. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
69. PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
70. PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
71. PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
72. PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
73. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
74. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
75. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
76. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
77. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
78. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
79. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
80. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
81. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
82. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
83. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
84. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
85. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
86. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzeniem funduszami,
87. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
88. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
89. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
90. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
91. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
92. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
93. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
94. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
95. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
96. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
97. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
98. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
99. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
100. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
101. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
102. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
103. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
104. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
105. PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
106. PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
107. PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
108. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
109. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
110. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
111. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
112. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
113. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
114. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
115. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
116. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
117. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
118. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
119. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
120. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowany,
121. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.” Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne”. Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części”. Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki: „Zarząd podejmuje decyzję o nabyciu i zbyciu nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału w nieruchomości za zgodą Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy wartość nabycia lub zbycia nieruchomości przekracza 2.000.000zł (słownie: dwa miliony złotych).” Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki: „Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej podejmuje decyzję o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

1. „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: – bada sprawozdania finansowe Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe; – powołuje i odwołuje członków Zarządu danej kadencji; – zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki oraz określa zasady ich wynagradzania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy; – opiniuje projekty zmian statutu; – zatwierdza regulamin zarządu; – wyraża zgodę na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału we współwłasności nieruchomości z zastrzeżeniem § 16.
2. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.” Nowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:
1. „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: – bada sprawozdania finansowe Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe; – powołuje i odwołuje członków Zarządu danej kadencji; – zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki oraz określa zasady ich wynagradzania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy; – opiniuje projekty zmian statutu; – zatwierdza regulamin zarządu; – wyraża zgodę na zawarcie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
2. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.” Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki: „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, – udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, – podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, – podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, – podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, – decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora, – podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym również tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje, – wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, – podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, – zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, – zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, – ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, – podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, – podejmowanie uchwał w sprawie wypłacenia dywidendy w papierach wartościowych, – podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem decyzji przekazanych do wyłącznej kompetencji innych organów oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” Nowe brzmienie § 25 Statutu Spółki: „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, – udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, – podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, – podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, – podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, – decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora, – podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym również tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje, – wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, – podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, – zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, – zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, – ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, – podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, – podejmowanie uchwał w sprawie wypłacenia dywidendy w papierach wartościowych, – podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem decyzji przekazanych do wyłącznej kompetencji innych organów oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 11 listopada 2013 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 30 października 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 12 listopada 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) siedzibę i adres PRYMUS S.A. 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 22,25,26 listopada 2013 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: prymus@prymus.net.pl jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.: – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu, – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu, – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 06 listopada 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy lub elektronicznie, na adres e-mail:prymus@prymus.net.pl Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.: – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu, – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu, – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 09 listopada 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy lub elektronicznie, na adres e-mail: prymus@prymus.net.pl Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: prymus@prymus.net.plnajpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.prymussa.pl) oraz w swojej siedzibie. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.prymussa.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.prymussa.pl Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A. w Tychach oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 30 października 2013 r. Na podstawie art. 402 (3) § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 27 listopada 2013 r. – tj. na dzień 30 października 2013 r. – ogólna liczba akcji w PRYMUS S.A. w Tychach wynosi 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji, – ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) głosów. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.

Raport w formie pliku:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
2. Projekty uchwał
3. Pełnomocnictwo osoby prawne
4. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
5. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji