2.04.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2019 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  obowiązków w  2019 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Prymus  S.A.

14. Wolne wnioski i dyskusje.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
2. Projekty uchwał
3. Pełnomocnictwo osoby prawne

4. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
5 .Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.