19.04.2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRYMUS S.A.
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 17.05.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
2. Projekty uchwał
3. Pełnomocnictwo osoby prawne

4. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji Prymus S.A.