30.04.2019

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27.05.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki.

15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
2. Projekty uchwał
3.Pełnomocnictwo osoby prawne

4. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
5.Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6.Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.