9.05.2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 06 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 8. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny
 9. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2023 r.
 12. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
 13. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1.Formularz do wykonywania prawa głosu

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.

3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne

4. Pełnomocnictwo osoby prawne

5. Projekty uchwał

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.

7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej