30.09.2020 | W dniu 28 września 2020 r. w wyniku dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentu rynku NewConnect Prymus S.A. znalazła się wśród 74 emitentów zakwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus.

Przypominamy kryteria, które musieliśmy spełnić aby po raz kolejny dołączyć do tego elitarnego grona.

Segment NC Focus:

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:
1. Średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
2. Wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
3. Wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
4. Stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
5. Wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
6. Dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
7. Dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:
– akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
– średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
– wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
– w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
– w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.
– w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASOani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W sytuacjach szczególnych, pomimo spełniania kryteriów i przesłanek określonych w zasadach kwalifikacji,  Zarząd Giełdy może postanowić o niezakwalifikowaniu akcji danego emitenta do segmentu NC Focus.