AKTUALNOŚCI


29.12.2013 | Prymus S.A. została zakwalifikowana do grona liderów rynku alternatywnego - segmentu NewConnect Lead.

Prymus S.A. została zakwalifikowana do grona liderów rynku alternatywnego – segmentu NewConnect Lead. Celem wyodrębnienia tego segmentu przez Giełdę Papierów Wartościowych jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. W wyniku weryfikacji do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 30 emitentów. Kwalifikacja Prymus S.A. do segmentu NC Lead to potwierdzenie wiarygodności Spółki i jej pozycji na rynku NewConnect. Kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead opiera się
na analizie jakościowej i ilościowej. Analiza jakościowa polega na weryfikacji czy emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy.