30.05.2016

Raport roczny za rok obrotowy 2015

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-5_3

Dobre-praktyki-2015_0
Sprawozdanie-Zarządu-za-rok-2015_0
Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2015_0
Opinia-i-Raport-Biegłego-Rewidenta_0
Raport-roczny-za-2015_1