11.01.2013

1/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 r. – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Spółka zawarła umowę, mocą której spółce Leśne Runo S.A. („Pożyczkobiorca”) udzielona została pożyczka w wysokości 360.000 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania umowy do 28. lutego 2013 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji
z art.777 k.p.c.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-1_0