ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Administrator danych: Prymus S.A.
Adres siedziby: ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
REGON: 272285799
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych został sporządzony w formie papierowej
i jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Polityka środowiskowa firmy Prymus S.A.


Niezwykle istotną cechą działalności Prymus S.A. jest dbałość
o środowisko. Jako dystrybutorowi surowców chemicznych
i producentowi chemii budowlanej zależy nam szczególnie na tym,
by nie tylko nie przyczyniać się do zwiększenia zanieczyszczenia środowiska, ale też dbać
o polepszanie jego jakości. Stawiamy ten cel na równi
z zapewnieniem wysokiej klasy naszych produktów.

Na czym dokładnie polega prośrodowiskowa działalność
Prymus S.A.? Przejdźmy do konkretów – Spółka pomaga chronić zasoby naturalne, ściśle i bez wyjątków przestrzega przepisy
o ochronie środowiska, ogranicza ilość odpadów oraz efektywnie wykorzystuje zasoby. Ponadto każdorazowo przed wprowadzeniem
w życie nowej inwestycji albo przed podjęciem innych decyzji strategicznych oceniamy ich wpływ na środowisko i nie wszczynamy działań, dopóki nie uzyskamy wszelkich zezwoleń.

Troskę o środowisko zaszczepiamy także wśród pracowników Prymus S.A., którzy są regularnie szkoleni z zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Każdy z nich we własnym zakresie ma obowiązek przestrzegania wewnętrznych wymogów dotyczących higieny pracy. Zależy nam także na tym, by wszelkie uchybienia w tym względzie były szybko zauważane i zgłaszane – nie po to, by je napiętnować, ale by poprawić sytuację.

Polityka BHP


Skoro mowa o pracownikach, należy dodać, że podstawowym celem Prymus S.A. jest zapewnienie ich bezpieczeństwa i jak najbardziej komfortowych warunków pracy. Spółka nie poprzestaje na stawianiu wymagań wobec zatrudnionych w niej osób – w pierwszej kolejności staramy się stworzyć odpowiednie warunki, by praca była możliwa na jak najwyższym poziomie.
Prymus S.A. zobowiązuje się wobec swoich pracowników do:
• zachowywania przepisów prawa oraz zasad BHP,
• zapewnienia warunków minimalizujących możliwość wystąpienia chorób zawodowych bądź wypadków przy pracy,
• eliminowania szkodliwych i uciążliwych warunków na stanowiskach pracy,
• doskonalenia warunków pracy i organizacji,
• poprawy systemu BHP przez wdrażanie bezpiecznych technologii.

Kodeks biznesu firmy Prymus S.A.


Kodeks etyki biznesu Prymus S.A. stanowi zobowiązanie
nie tylko dla osób zarządzających firmą, ale także dla pracowników. Dążymy do tego, by każdy członek naszego zespołu akceptował zasady etycznego postępowania związane z obowiązkami służbowymi.
Nie tolerujemy łamania prawa, nieuczciwości
i dyskryminacji. Swoją działalność opieramy na zaufaniu, szacunku –
i oczekujemy przestrzegania tych zasad na każdym szczeblu struktury Spółki.


Wszystkie trzy filary składające się na odpowiedzialność społeczną spółki – to jest polityka środowiskowa, polityka BHP i etyka biznesu – są prezentowane pracownikom i publicznie udostępniane wszystkim Interesariuszom. Transparentność i uczciwość to kategorie, które na co dzień przyświecają naszej pracy. Wierzymy,
że to one przyczyniły się do wypracowania pozycji, jaką Prymus S.A. posiada w swojej branży.