Informacje

Informacje

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Prymus S.A. informuje, iż Spółka w 2022 roku zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi w ramach umów cywilno-prawnych, których wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki.